Lønnsom næringsaktivitet, nye arbeidsplasser og distriktsbygging

Hardanger er et vakkert sted med en storslått natur, dramatiske fjell og dype fjorder. Her er det godt å bo og det er et attraktivt reisemål. Det skal det også være i fremtiden. Men da trenger vi ny og lønnsom næringsaktivitet og flere helårs arbeidsplasser.

Hardanger Lift vil gi ikke bare reiselivsnæringen økt besøk, flere arbeidsplasser og større omsetning, men hele regionen et viktig løft og lokalbefolkningen et godt og spennende tilbud.

Reiselivet er i dag en av de viktigste næringene i regionen vår. Det er også her vi virkelig har stort potensial for å utvikle og gi kraft til mer lønnsom aktivitet, sysselsetting og distriktsbygging.

Naturen, kulturarven, landbruk, gründere og lokal kompetanse i eksisterende reiseliv, er avgjørende for utviklingen av framtidas reiselivsnæring i Hardanger. Det er nettopp disse lokale fortrinnene Hardanger Lift bygger på, og som er nøkkelen for at Hardanger Lift skal bli en positiv kraft og sikre aktivitet og et attraktivt tilbud til lokalsamfunnet hele året.

Verdiskaping basert på sterk lokal forankring

Hardanger Lift startet som et lokalt initiativ, med kommunen i førersetet. I dag har over 100 innbyggere blitt med som eiere i prosjektet.

Vi som vil utvikle Hardanger Lift, vil gjøre det i samarbeid med lokalsamfunnet. For å lykkes, må verdiskapingen i reiselivet bli værende lokalt. Vi ønsker å skape aktivitet og store ringvirkninger for det lokale næringslivet i alle årets måneder. Slik bygger vi så mange gode helårs arbeidsplasser som mulig.

Hele reiselivsnæringen og mange tilknyttede næringer i Hardanger vil merke de positive ringvirkningene av liften. Siderbønder, overnatting, kafeer og butikker er allerede i dag en drivkraft i reiselivet vårt. Men mange gode, lokale krefter ønsker å satse mer. Det kan Hardanger Lift legge til rette for, med økt aktivitet hele året. Turister ønsker lokal mat, lokalt vertskap og bærekraftige opplevelser, og det er nettopp det vi som utvikler Hardanger Lift ønsker å tilby i samarbeid med lokale bedrifter og aktører.

Ringvirkningene av Hardanger Lift er beregnet til 100 nye arbeidsplasser og i tillegg mange tilknyttede arbeidsplasser. Byggingen av pendelbanen skal skje med så stor bruk av lokale og regionale leverandører som mulig. På den måten vil vi bidra til å styrke næringsutviklingen både i kommunen og i regionen, og skape flere positive, lokale ringvirkninger fra dag én.


Vi er svært bevisste at vi skal transportere et stort antall gjester til randsonen av områdene til den utrydningstruede villreinstammen, og at flere gjester til fjellet medfører økt belastning på sårbar høyfjellsvegetasjon, flora og fauna. Vi skal ta vare på naturen, og banen vil bli bygget med så lite avtrykk på naturen som mulig og unngå å ødelegge verdifull natur.

For å oppnå dette skal vi ta i bruk en rekke avbøtende tiltak fra bygging til drift.

Naturvern er viktig for oss. Det er nettopp det vi selger.

Hardanger Lift skal bli et tilbud til de som av ulike årsaker ikke har mulighet til å oppleve den spektakulære og verdifulle Hardangernaturen i dag. Rossnos er vakkert, og alle bør få muligheten til å oppleve fjellet.

Bevaring av skalltaket

Hardanger Lift tar vare på kulturarven om industrien som gjorde Odda til et kraft- og vekstsamfunn. Gjennom utvikling av smelteverkstomta med hotell, restaurant, aktiviteter og stasjon for pendelbanen kan vi lykkes med bevaring og formidling av viktig kulturminne.

Samtidig får Skalltaket et viktig løft, og blir med dette en forlenget del av Odda by. Det er ved Skalltaket og i Odda sentrum tyngden av aktivitetene er planlagt, ikke på toppen av Rossnos.

Skal vi utvikle kommunen og regionen vår, må vi løfte i lag. Målet vårt er å skape gode attraktive møteplasser for de som elsker både by, natur og historie, og legge til rette for utvikling av ny næringsaktivitet som bidrar til verdiskaping og mange arbeidsplasser.

Det er vekst som skaper grunnlag for at Ullensvang blir et attraktivt sted å leve og bo. Det sikrer sykehus, skoler og eldreomsorg. Tjenester vi alle trenger og setter pris på. Det er distriktsutvikling i praksis.

Vi vil være en ny og positiv kraft i den jobben vi alle i Hardanger skal gjøre sammen for å bidra til å sikre levende bygder.

Ullensvang kommune har vært med på eiersiden fra starten. I skrivende stund er over 100 innbyggere fra Odda også med på eiersiden. Det er vi stolte av!

En rapport sier at vi allerede første året vil ha 100 000 besøkende og skape en direkte omsetning på 140 millioner kroner. Vi planlegger for egne billettkategorier for innbyggere i Ullensvang som vil gjøre pendelbanen til et godt og rimelig helårs tilbud.

Hardanger Lift alene vil skape 100 nye, lokale arbeidsplasser. I tillegg vil det skapes ytterligere aktivitet og nye jobber som følge av ringvirkningene av prosjektet. Det trenger Ullensvang og det trenger hele Hardanger.

Pendelbanen vil bli bygget med så lite inngrep i naturen som mulig, og vi har avbøtende tiltak for å ta vare på både villrein og natur. Det er tross alt naturen folk vil ta pendelbanen for å oppleve.

Rossnos er spektakulært vakkert. Pendelbanen vil gjøre både fjellet og utsikten tilgjengelig for flere – som av ulike årsaker ikke kan ta seg opp til toppen for egen maskin i dag.

Smelteverkstomta skal utvikles og Skalltaket får et viktig løft. Vi skal bevare og formidle den viktige kulturarven som forteller historien om Odda som kraft- og vekstsamfunn.

Økt aktivitet kan bety tilflytting og at flere velger å leve sine liv her i Ullensvang. Det danner grunnlaget for viktige tjenester som skoler, helsetilbud og eldreomsorg. Tjenester vi alle er avhengig av og setter pris på.

Utbygging av Hardanger Lift vil kunne ha ein positiv påverknad på aktiviteten i sentrum og bidra til å auke attraksjonsverdien for Odda og tilknytta områder. Bulysten som blir skapt av tilboda som reiselivet etablerer, er viktig.

Andreas Skogseth, reiselivssjef i Visit Hardangerfjord

For meg er det viktig at Hardanger har “once in a lifetime-attraksjoner”, slik som Dronningstien og Trolltunga. Det vil også Hardanger Lift bli. Den vil tiltrekke seg flere gjester og være en viktig attraksjon gjennom hele året. Derfor vil vi veldig gjerne se prosjektet realisert.

Stig Castøe, daglig leder ved Hotel Ullensvang

Ei utbygging vil setje Odda på kartet og gjere Odda til ein spennande plass å reise til. Vi har mange gode tilbod i dag, med cider-gardar, Røldal, Trolltunga og mange turløyper på begge sider av fjorden, og pendelbana kan bli ein bauta blant tilboda våre​.

Joar Aga, Aga sideri

Vi får ofte spørsmål knyttet til lokalt samarbeid, ringvirkninger, natur og bærekraft, eierskap og annet. Her har vi samlet ofte stilte spørsmål, og gitt dem svar. Har du flere spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss i Hardanger Lift.

Hardanger Lift startet som et lokalt initiativ, med kommunen i førersetet. I dag har over 100 innbyggere blitt med som eiere i prosjektet. Vi som vil utvikle Hardanger Lift, vil gjøre det i samarbeid med lokalsamfunnet. Her vil vi jobbe tett med kommune, lokale aktører innen handel, kultur og turisme, som for eksempel siderbønder.
Hovedeierne i Hardanger Lift er Ullensvang kommune og selskapet Norwegian Experience Property AS. I tillegg er flere private investorer på eiersiden. Blant andre selskapet Ullensvang Invest som har solgt folkeaksjer til over 130 lokale innbyggere. Norwegian Experience Property har erfaring fra andre destinasjonsprosjekter i Norge, som for eksempel Preikestolen, Kjerag og Trolltunga. Selskapet bygger sin forretningsidé på at mer av verdiskapingen i reiselivet må bli værende lokalt, og er en utfordrer til internasjonale giganter som Expedia og Hotels.com, som tar mye av verdiskapingen ut av lokalsamfunnene.
Kostnadene til byggingen er estimert til om lag 500 millioner kroner. Vi planlegger å bruke lokale entreprenører i arbeidet, og dermed vil mye av verdiskapingen under selve byggeprosessen også komme lokalsamfunnet i Ullensvang til gode.
Ja. Rådgivningsselskapet PWCs rapport peker på at Hardanger Lift-prosjektet vil være økonomisk lønnsomt for selskapet i seg selv, og at det vil gi solide økonomiske ringvirkninger for Ullensvang. En egen gjennomarbeidet forretningsplan som er utviklet at PWC anslår at Hardanger Lift fra starten av vil ha 100 000 årlig reisende. Det vil kunne gi en direkte omsetning fra Hardanger Lift, overnatting, servering, aktiviteter og arrangement på vel 140 millioner kroner årlig. Den direkte sysselsettingen er beregnet til 100 nye arbeidsplasser. I tillegg til direkte omsetning på 140 millioner kroner årlig og 100 nye arbeidsplasser, anslår ringvirkningsanalysen at den årlige omsetningen for næringsliv som siderbønder, overnatting, kafeer og butikker vil øke med 90 millioner kroner. Antall tilknyttede arbeidsplasser er anslått til å vokse med 45 årsverk. På toppen av dette er dette vil byggingen av banen kunne gi omsetning til lokale entreprenør på vel 300 millioner og 150 årsverk gjennom en byggefase på to år.
Vi ønsker både turister og lokalbefolkning hjertelig velkommen om bord i pendelbanen. Vi er opptatt av å drive med bærekraftig turisme. Turister ønsker lokal mat, lokalt vertskap og bærekraftige opplevelser, og det er nettopp det vi som utvikler Hardanger Lift ønsker å tilby i samarbeid med lokale bedrifter og aktører.
I byggefasen er det estimert at pendelbanen vil gi 150 årsverk og en indirekte omsetning på 300 millioner til entreprenørvirksomhet. Når banen åpner estimeres det 100 arbeidsplasser knyttet til Hardanger Lift, overnatting, servering, aktiviteter og arrangement. I tillegg kommer det en rekke nye tilknyttede arbeidsplasser. 
Vi ønsker å bevare Skalltaket gjennom bruk, med mål om at identitet, historie bevares og formidles. Under taket har vi planer om hotell, restaurant og kafé. I tillegg til scene for kultur. Utendørs blir det stasjon for pendelbanen, uteservering og områder til aktiviteter som klatring. Gjennom utvikling av smelteverkstomta ønsker vi å gi Skalltaket et viktig løft, og at området blir en forlenget del av Odda by. Alt innhold og konstruksjon bli utviklet i nært samarbeid med vernemyndigheter, forvaltnings- og kunnskapsmiljøer. Slik vil Hardanger Lift ta vare på kulturarven om industrien som gjorde Odda til et kraft- og vekstsamfunn.
Vi er svært bevisste på at flere gjester til fjellet medfører økt belastning på sårbar høyfjellsvegetasjon, flora og fauna. For å verne om naturressursene og villreinstammen på Hardangervidda, skal vi bruke sti- og løypenettet for å styre ferdselen. Ullensvang har erfaring fra besøksforvaltning rundt Trolltunga, og vi vil bruke disse erfaringene som grunnlag for besøksforvaltning av områdene rundt Rossnos. Hardanger Lift vil pålegge egen betaling per tur som skal gå til tilrettelegging i samarbeid med kommunen.
Vi er svært bevisste at vi skal transportere et stort antall gjester til randsonen av områdene til den utrydningstruede villreinstammen. Vi er også forberedt på å tidvis stenge anlegget av hensyn til villreinen. For å verne om naturressursene og villreinstammen på Hardangervidda, skal vi bruke sti- og løypenettet for å styre ferdselen. Ullensvang har erfaring fra besøksforvaltning rundt Trolltunga, og vi vil bruke disse erfaringene som grunnlag for besøksforvaltning av områdene rundt Rossnos. Hardanger Lift vil pålegge egen betaling per tur som skal gå til tilrettelegging i samarbeid med kommunen.
Den største delen av prosjektet vil bygges på Skalltaket i Odda sentrum. Selve fjellstasjonen vil ha et innvendig areal på ca. 1 900 kvadratmeter og et aktivt uteområde på ca. 1 500 kvadratmeter.
Det er gjort grundige geologiske undersøkelser på Rossnos og konsekvensutredningen har slått fast at fjellet er solid og vil tåle belastningene av stasjonsbygget.
Banen vil bli bygget med så lite avtrykk på naturen som mulig og unngå å ødelegge verdifull natur. Vi skal være en ansvarlig utbygger i alle ledd. Vi har laget en egen bærekraftsstrategi for prosjektet, vi skal redusere klimagassutslippene i alle ledd, og bruker gullstandarden for bærekraftige bygg, BREEAM.
Vern gjennom bruk er hovedideen for utvikling av Skalltaket, med mål om å sikre at identitet, historie bevares og formidles. Samtidig som vi fyller Skalltaket med et mangfold av nye tilbud som blant annet hotell og kafeer og spennende aktiviteter som for eksempel klatring og kunst. Slik vil vi gi hele området et viktig løft, og at Skalltaket bli en forlenget del av Odda by. Dette betyr også at privat kapital vil bidra til vedlikehold av en av våre viktigste kulturminner i Hardanger. Utviklingen av Skalltaket vil skje i nært samarbeid med vernemyndigheter, forvaltnings- og kunnskapsmiljøer. Det er et viktig mål å sikre av identitet og historie både bevares og formidles. Dispensasjonen fra fredningsvedtaket av Skalltaket garanterer for at utbyggingen faktisk vil skje innen rammene av skisseprosjektet.
Byggearbeidene vil pågå i to år. 
Vi kommer til å lansere ulike billettkategorier når åpningen nærmer seg. Men det vi allerede nå har bestemt oss for, det er at det vil være egne billettpriser for lokalbefolkningen. Vi vil at det skal være liv og aktivitet i pendelbanen hele året.
Ja. Vi planlegger for egne billettkategorier for lokalbefolkningen. Vi vil at Hardanger Lift skal være et spennende og rimelig tilbud for innbyggerne hele året. 
Ja. Vi legger til rette for både rullestol og barnevogn i pendelbanen. Nå skal alle som vil endelig få anledning til å oppleve den fantastiske utsikten fra Rossnos!
Det planlegges for fine opplevelser og lokale produkter på toppen av fjellet. Vi har blant annet planlagt for en siderbar med lokale produsenter, en kafé og restaurant, et multifunksjonslokale og handel- og servicetilbud. Og selvsagt: Spektakulære utsiktspunkter og uteområder.
Vi har fra prosjektets side ønsket dialog med alle aktuelle grunneiere som er på virket av prosjektet, og er innstilt på å finne minnelige løsninger. Noen avtaler har vi allerede på plass, som ved Skalltaket, og for deler av det planlagte utbyggingsområdet avventer vi en nært forestående sak i jordskifteretten. Men uavhengig av dette ønsker vi samarbeid og dialog med alle berørte parter. Fordi målet for oss er at lokalsamfunnet og eierne skal komme godt ut av dette.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller innspill til oss i Hardanger Lift? Ta gjerne kontakt med daglig leder Kjetil Johnsen via e-post kjetil.johnsen@prefix.no.